Beleidsplan

   
Uitgangspunten

Dit beleidsplan/actieplan van de Fahari Foundation is op hoofdlijnen samengesteld en uitgegaan van meerdere uitdagingen:

- Het continueren van de verzorging van de noodzakelijke dagelijkse behoeften van de kinderen in het programma.
- Het financieel uitbouwen van een fonds voor de medische verzorging van de kinderen in het Keniaanse programma.

Bij het formuleren van het beleidsplan/actieplan is bewust gekozen voor een resultaat- en oplossingsgerichte in plaats van een probleem beschrijvende benadering. Dit betekent dat ook de resultaten direct kunnen worden gecontroleerd op de gestelde doelen. We gaan er van uit dat de concrete doelen gehaald gaan worden.
Mocht blijken dat dit niet het geval is, zal er (indien noodzakelijk, zo nodig ook tussentijds) opnieuw overleg zijn over het te voeren beleid en indien nodig aanpassen van de doelen en/of termijnen.


Missie

Een stichting te blijven die ANBI-waardig is en er op toe te zien dat de grondbeginselen, zoals deze in de statuten staan, gewaarborgd blijven:

- het vergroten van de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van de bevolking van ontwikkelingslanden om zodoende de eigen economie
   te verwezenlijken zonder wezenlijke steun van derden.
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hierboven vermelde in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk
   kunnen zijn.


Bestuurlijke doelstellingen

- Ontwikkelen/verbeteren van acties om financiën te genereren ten bate van het project.
- Werven en behouden van persoonlijke steunouders voor de verschillende (wees)kinderen in de programma's.
- Contacten onderhouden met steunouders, sponsors, donateurs en overige belangstellenden.
- Geven van projectvoorlichting op scholen en zo nodig elders.
- Vervaardigen van nieuwsbrieven, folders, posters enz.
- Bijhouden en actualiseren van de website.
- Subsidieaanvragen verzorgen.
- Naamsbekendheid vergroten.


Bestuursbeleid

Het bestuur bestaat momenteel uit 8 personen bestaande uit een voorzitter, een
secretaris/penningmeester en 6 algemene bestuursleden.
 
Alle beslissingen worden tijdens de, minimaal, 4 x per jaar te houden bestuursvergadering bij meerderheid van stemmen genomen. Van deze vergaderingen wordt een verslag gemaakt. Indien noodzakelijk komt het bestuur meerdere keren bij elkaar of wordt er telefonisch overleg gepleegd over dringende zaken en ook dan met meerderheid van stemmen een beslissing genomen.
 
Het bestuur (allen vrijwilligers) motiveert ook derden om, onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een van de bestuursleden, acties ten uitvoer te brengen om financiën te genereren.
 
Bij elke beslissing die genomen wordt en elke actie die gehouden wordt blijft de doelstelling van de Fahari Foundation als rode draad het uiteindelijke doel. Hiervoor wordt het Plan-Do-Check-Act principe gehanteerd zijnde;
- Vaststellen van het beleid en de doelen. (Plan)
- Zorgdragen voor de uitvoering (Do)
- Periodiek toetsen van de voortgang en het eindresultaat (Check)
- Borgen van bereikte resultaten en het nemen van verbeterpunten (Act)
 
Alle (tussentijdse) resultaten, projectgegevens en bestedingen dienen transparant voor iedereen op de website vermeld te worden.

 


Cultuur van de stichting

De Fahari Foundation is een resultaat- oplossingsgerichte, niet geloofsgebonden, lerende stichting. Wij zoeken en blijven in contact met andere organisaties in Nederland en daar buiten. De projecten in de landen waar hulp geboden wordt dienen te allen tijde in volledige samenwerking met lokale organisaties te worden uitgevoerd.
 
 
 
Sterkte van de stichting

Doordat de stichting klein en transparant is en de organisatie volledig door vrijwilligers gerund wordt, is er de garantie dat aan de ANBI norm van de belastingdienst voldaan wordt.
 
 
 
ANBI norm

Minimaal 90% van de verkregen gelden (door actie, donaties, enz.) dienen te worden besteed aan de projecten en dus niet aan overheadkosten.